Materiały Głównego Inspektoratu Weterynarii

www.wetgiw.gov.pl

,,W czasie podróży krajowych należy zapewnić naszemu pupilowi  bezpieczeństwo i komfort jazdy. Ze względu na bezpieczeństwo pasażerów i samego zwierzęcia w czasie podróży samochodem, wskazane jest zastosowanie szelek lub odpowiednich klatek/transporterów. Należy mieć ze sobą książeczkę zdrowia pupila z wpisem o ważnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów w Polsce są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia (ustawa  z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, art.56 ust. 2).”

Należy pamiętać, iż książeczka zdrowia nie jest dokumentem wystarczającym i akceptowanym w innych państwach.

W przypadku przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych na terytorium Unii Europejskiej oraz z terytorium lub państwa trzeciego do UE obowiązują  przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013  z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003  oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr  577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013.  Zgodnie z ww. przepisami zwierzęta towarzyszące, takie jak psy, koty i fretki muszą posiadać dokument identyfikacyjny wydawany przez urzędowego lub upoważnionego lekarza weterynarii.

Dokumentem identyfikacyjnym zwierzęcia jest UNIJNY PASZPORT prawidłowo i kompletnie wypełniony przed opuszczeniem terytorium UE lub ŚWIADECTWO ZDROWIA wydane przez urzędowego lekarza weterynarii lub upoważnionego lekarza weterynarii i zatwierdzone przez właściwy organ państwa trzeciego.

Ogólne zasady przemieszczania zwierząt towarzyszących (psy, koty, fretki) na terytorium UE (obowiązują od 29 grudnia 2014 r.)

Psy, koty i fretki powinny:

1. BYĆ INDYWIDUALNIE OZNAKOWANE – transponderem (microchipem) zgodnym z normą ISO (lub posiadać czytelny tatuaż  wykonany przed dniem 3 lipca 2011 r.)

2. POSIADAĆ PASZPORT  (paszporty wydawane są przez upoważnionych lekarzy weterynarii) Rejestr lekarzy weterynarii w Polsce uprawnionych do wydawania paszportów jest dostępny na stronie internetowej: Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej pod linkiem:

http://www.vetpol.org.pl/paszporty/rejestr-upowanionych-lekarzy-do-wydawania-paszportow

Weryfikacji autentyczności wydanego w Polsce paszportu dla zwierzęcia towarzyszącego można dokonać za pośrednictwem strony internetowej: https://wetsystems.org.pl/WetSystemsInfo/ poprzez wpisanie numeru paszportu lub microchipu)

3. POSIADAĆ WAŻNE SZCZEPIENIE PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE (szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 12. tygodnia życia).

Należy pamiętać, że data szczepienia nie może być wcześniejsza niż data oznakowania zwierzęcia – wprowadzenia microczipu. Szczepienia przeciwko wściekliźnie wykonane na zwierzęciu nieoznakowanym uznane jest za nieważne (w odniesieniu do wymagań przewozowych).

Do niektórych krajów członkowskich obowiązują dodatkowe wymagania, np.:

zgodnie z przepisami UE, u psów przy wjeździe do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Malty, Finlandii i Norwegii,  obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego wprowadzenia do tych państw członkowskich;

zgodnie z przepisami krajowymi, niektóre kraje członkowskie nie zezwalają na wwóz na swoje terytorium młodych psów, kotów i fretek w wieku poniżej 12 tygodni niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie lub bez ważnego szczepienia – są to, między innymi takie kraje jak: Belgia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia czy POLSKA.  Lista krajów dostępna jest pod linkiem:

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals/index_en.htm

zgodnie z przepisami krajowymi, niektóre kraje członkowskie nie zezwalają na wwóz na swoje terytorium ras psów lub psów w typie ras określanych powszechnie jako niebezpieczne np. Rottweiler czy Pitbull.

W Polsce zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Art. 10. 1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne:

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

1) amerykański pit bull terrier;

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin); obecna nazwa nomenklaturowa dog z Majorki (Perro Dogo Mallorquin, Ca de Bou)

3) buldog amerykański;

4) dog argentyński;

5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario); obecna nazwa dog kanaryjski (Dogo Canario)

6) tosa inu;

7) rottweiler;

8) akbash dog;

9) anatolian karabash;

10) moskiewski stróżujący;

11) owczarek kaukaski.