§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zabawy – „MEATmyLOVE”. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.meatlovepolska.pl oraz www.zoobranza.com.pl

2. Organizatorami Zabawy są:

ZOOBRANŻA

Wydawnictwo Fidelis Press Sp. z o.o.

Ul. Bankowa11a/2

05-090 Dawidy Bankowe

NIP: 5342506834

oraz

MEATLOVE POLSKA S.C.

Ul. Stawowa 1

55-220 Jelcz-Laskowice

NIP: 9121890948

3. Zabawa prowadzona jest pod nazwą „MEATmyLOVE”, czyli mój kochany zwierzak na okładce magazynu ZooBranża. (w dalszej części regulaminu zwana “Zabawą.”).

4. Uczestnikiem Zabawy może być osoba spełniająca warunki Zabawy i akceptująca Regulamin Zabawy.

5. Zabawa ma na celu wyłonienie jednego, najlepszego zdjęcia, które przedstawia: psa lub kota lub stado. Zdjęcie zostanie wybrane przez Jury MEATLOVE Polska S.C. oraz Wydawnictwo Fidelis Press Sp. Zo.o. (ZooBranża) w skład, którego wchodzą pracownicy oraz osoby zaproszone do Jury.

6. W Zabawie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

7. Fundatorem Nagród jest firma wydawnictwo Fidelis Press Sp. Z o.o. (ZooBranża) oraz MEATLOVE POLSKA S.C. NAGRODA GŁÓWNA: Twój kochany zwierzak na okładce magazynu ZooBranża oraz skrzynka pełna jedzenia MEATLOVE.

8. Zabawa, której dotyczy ten regulamin nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

9. Niniejsza Zabawa nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

10. Wzięcie udziału w Zabawie jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestników zgody na wykorzystanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

11. W Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatorów oraz członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).

§2. ZASADY ZABAWY

1. ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W ZABAWIE, NALEŻY:

• przesłać zdjęcie psa lub kota lub stada swoich zwierząt o wymiarach minimalnych: 2500×3000 pikseli lub 20×30 cm w 300 dpi.

• przesłane zdjęcia nie mogą zawierać dodatkowo naniesionej grafiki, nie mogą być kolażem zdjęć, muszą przedstawiać psy lub koty.

• wysłać zdjęcie na adres: zoobranza@meatlovepolska.pl w dniach od 14.02.2017 do 28.02.2017

• w temacie wiadomości wpisać „MEATmyLOVE – imię/imiona zwierząt” (np. „MEATmyLOVE– Pusia”),

• spośród nadesłanych zdjęć, Jury w dniach 01.03.2015 – 03.03.2017 wybierze jedno zdjęcie, które zdobić będzie okładkę magazynu ZooBranża.

• Autor zdjęcia, które zdobić będzie okładkę magazynu ZooBranża otrzyma zestaw jedzenia MEATLOVE.

• Niezależnie od tego ile zwierząt będzie na zdjęciu, autor zdjęcia ma prawo wyboru jednego zestawu: Nagroda dla psa lub Nagroda dla kota.

Nagroda dla psa:

CL FRESH SALMON 200G x 1 szt.

CL BEEF MENU 200G x 1 szt.

SC PURE LAMB 850G x 1 szt.

SH PURE GAME 410G PUSZKA x 1 szt.

SH PURE POULTRY 600G x 1 szt.

MEAT & trEAT POWER2 DUCK 200G x 1 szt.

GAME MEAT – VACUME DRIED 130G x 1 szt.

100% LAMB RUMEN – VACUUM DRIED 100G x 1 szt.

LUB

Nagroda dla kota:

PDelux 88% PURE BEEF. 100G x 3szt.

PDelux 88% PURE LAMB. 100G x 3szt.

PDelux 91% CHICKEN AND SEAFOOD. 100G x 3 szt.

PDelux 92% CHICKEN WITH TUNA. 100G x 2 szt.

PDelux 92% PURE CHICKEN. 100G x 2 szt.

PDelux 93% RABBIT, 100G x 2 szt.

SH PURE POULTRY 600G x 1 szt.

SH PURE TURKEY 410G PUSZKA x 1 szt.

3. Uczestnik Zabawy może zgłosić do udziału kilka zdjęć, które spełniają warunki techniczne i regulamin zabawy.

4. Wybrane zdjęcia spełniające wymogi, będą wklejane na profil Facebook MEATLOVE POLSKA oraz ZooBranża. Każde zdjęcie opatrzone będzie specjalnym logo przygotowanym na potrzeby Zabawy: MEATmyLOVE.

§3. ZASADY PRZYZNAWANIA UPOMINKÓW:

1. Upominek główny – autor zdjęcia, które spodobało się Jury, otrzyma skrzynkę z jedzeniem MEATLOVE, a zdjęcie, które nadesłał będzie zdobić jedną z okładek magazynu ZooBranża.

2. Upominki dodatkowe – jury zastrzega sobie prawo do wyboru dodatkowych zdjęć, które umieści na łamach magazynu ZooBranża, a uczestnicy dostaną dodatkowe upominki od MEATLOVE Polska.

§4. DODATKOWE DLA KLIENTÓW B2B

1. Udostępnij nasz post z zabawą „MEATmyLOVE” na fanpage Twojego Sklepu Zoologicznego w dniach: 14.02.2017 – 28.02.2017 do godziny 21:00.

2. A otrzymasz jednorazowy, dodatkowy rabat 5%* przy najbliższym zamówieniu. (przy składaniu zamówienia proszę wpisać „plus rabat MEATmyLOVE”). * rabat jednorazowy, przy zakupie na minimum 340 zł netto. Rabat ważny do 01.03.2017.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Zabawie oznacza akceptację przez Uczestnika warunków określonych niniejszym Regulaminem.

2. Zgłaszając zdjęcie do Zabawy Uczestnik oświadcza, iż jest autorem zgłaszanego zdjęcia. Ponadto Uczestnik zabawy oświadcza, że do zgłoszonego zdjęcia przysługują mu autorskie prawa majątkowe oraz, że nie są one ograniczone na rzecz osób trzecich, a także, że publikacja nadesłanego zdjęcia oraz jego wykorzystanie przez Organizatorów stosownie do zasad niniejszego Regulaminu nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów.

3. Zgłaszając zdjęcie do Zabawy Uczestnik zezwala na wystawianie zdjęcia, a ponadto na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zdjęcia w materiałach promocyjnych związanych z Zabawą, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Organizatorów, a także na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie zdjęcia poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Zezwolenie, o którym mowa powyżej traktowane powinno być w razie wątpliwości, jako nieograniczona i nieodpłatna licencja. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatorów praw zależnych i nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie.

5. Przesłanie zdjęcia stanowi potwierdzenie wyrażenia zgody na wykorzystanie go dla celów reklamowo – marketingowych na stronach internetowych MEATLOVE Polska oraz ZooBranża oraz na profilach Facebook: MEATLOVE Polska oraz ZooBranża.

6. Uczestnik zabawy, podając, stosownie do postanowień Regulaminu, swoje dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora tych danych na potrzeby Zabawy (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 28.09.1997, Dz.U. Nr 133, poz. 833, ze zm.).

7. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.