REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.ZOOBRANZA.EDU.PL

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze szkoleń i zasobów dostępnych pod adresem internetowym www.zoobranza.edu.pl, będących własnością FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zasady uzyskiwania dostępu do zasobów strony www.zoobranza.edu.pl

 1. Szkolenia i zasoby są dostępne dla właścicieli i pracowników sklepów i hurtowni zoologicznych. Warunkiem korzystania ze szkoleń i zasobów jest uzyskanie statusu uczestnika w drodze rejestracji.
 2. Korzystanie ze szkoleń i zasobów jest nieodpłatne. Uczestnik ponosi koszty połączeń internetowych nawiązywanych pomiędzy swoim stanowiskiem komputerowym a portalem.
 3. Aby uzyskać status uczestnika i dostęp do szkoleń i zasobów portalu konieczne jest przejście przez osobę następującej procedury:

3.1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego, obejmujące: podanie imienia i nazwiska, adresu internetowego oraz nazwy sklepu lub innej firmy, którą się reprezentuje

3.2. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego zaakceptowanie.

Zasady korzystania ze Szkoleń i Zasobów

 1. Uczestnik poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy i opinii za pośrednictwem portalu, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Portalu.
 2. FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane i publikowane przez Uczestników.
 3. Uczestnik publikujący jakiekolwiek treści na Portalu powinien posiadać prawa autorskie do tych treści lub uzyskać uprzednio pisemną zgodę autorów na ich opublikowanie i/lub rozpowszechnianie ich wizerunku.
 4. Zabronione jest rozpowszechnianie treści naruszających prawo, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich. Uczestnikowi, który złamie powyższy zakaz zostanie ograniczona możliwości korzystania z konta na Portalu, a zamieszczone przez niego treści zostaną usunięte.
 5. Uczestnik, który za pomocą e-mail zadaje pytania merytoryczne skierowane do ekspertów portalu, wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w portalu.
 6. FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie prawo do wstrzymania forum i czatów w każdym czasie bez wcześniejszego ogłoszenia.
 7. Podczas korzystania z forum uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa, dobrego obyczaju oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z zasobów portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

Usunięcie konta Uczestnika i inne ograniczenia w dostępie do zasobów Portalu

 1. FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest uprawniony do usunięcia uczestnika lub treści wpisywanej przez uczestnika, zablokowania tymczasowego lub trwałego możliwości wypowiedzi uczestnika lub innego ograniczenia dostępu do zasobów Portalu – według uznania FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – w przypadku, gdy:

1.1. Uczestnik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu,

1.3. Wypowiedzi Uczestnika zawierają wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami, w tym z netetykietą,

Odpowiedzialność

 1. Zawartość portalu www.zoobranza.edu.pl stanowi własność FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ i jest objęta ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 904 z późn. zm.).
 2. Informacje zawarte w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.
 3. FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zasobach portalu bez wcześniejszego powiadomienia uczestników.
 4. FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie ponosi odpowiedzialności za:

5.1. szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z zasobów portalu, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładność i kompletność przedstawionych w nich informacji,

5.2. działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci internet i stacji roboczej,

5.3. szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego uczestnika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z portalu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Uczestnika wirusów komputerowych,

5.4. przypadki braku dostępności portalu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.

 1. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko uczestnika i koszt uczestnika związany z połączeniem z internetem. FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu.
 2. FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą internetu dotrą do uczestnika w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie.
 3. FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w stosunku do FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych w portalu wypowiedzi i informacji,

Informacje o Uczestnikach

 1. Akceptując postanowienia Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na:

1.1. przetwarzanie danych podanych przez Uczestnika w Formularzu oraz uzyskanych przez FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w trakcie korzystania przez Uczestnika z Portalu lub ze Szkoleń w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

1.2. otrzymywanie informacji związanych z udziałem w Szkoleniach i korzystaniem z Portalu i innych zasobów, a także informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.

 1. Dane o Uczestniku uzyskane w trakcie korzystania ze Szkoleń i innych zasobów Portalu, w tym podane w Formularzu, będą wykorzystane w celach związanych z udziałem przez Uczestnika w szkoleniach, w celach marketingowych, a Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zapewnia Klientowi prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.
 2. Przekazywane przez Uczestnika w Formularzu dane są wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do Szkoleń i innych zasobów Portalu i nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, kiedy ujawnienie takich informacji wymagane jest przepisami prawa.

Prawa autorskie do treści wpisywanej przez Uczestników

 1. FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie rości sobie praw własności intelektualnej do treści wpisywanej przez Uczestnika na Portalu. Załadowana i/lub wpisana treść, w szczególności: wypowiedź na forum, praca grupowa, wspólne pliki – zwane dalej Treścią Uczestnika, pozostają własnością Uczestnika i mogą być przez niego samodzielnie usunięte po zalogowaniu się.
 2. Wypowiedzi na czatach i wiadomości mailowe, przesyłane za pomocą mechanizmów Portalu, nie są uważane za Treść Uczestnika.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na ewentualne upublicznienie Treści Uczestnika na Portalu w celu popularyzacji najlepszych praktyk.
 4. FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest uprawniony do wykonania działań, o których mowa w punkcie 2, według własnego uznania.
 5. Treść Uczestnika pozostaje własnością Uczestnika także po usunięciu konta przez FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W takiej sytuacji Uczestnik powinien dodatkowo rozporządzić swoją treścią, zwłaszcza jeśli chce, aby FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprzestał rozpowszechniania Treści Uczestnika.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2016 roku.
 2. FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.zoobranza.edu.pl. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnik Szkolenia zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną wysłaną na adres konta e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby FIDELIS PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.