W jaki sposób najwygodniej dostarczyć towar do sklepu, jeśli nie mamy czasu lub możliwości osobiście pojechać po niego do hurtowni lub producenta? Oczywiście przesyłką kurierską. Na rynku istnieje wiele firm realizujących tego typu usługi, w tym kilku potentatów o największym zasięgu. To rozwiązanie prawie idealne, bo pozwala zaoszczędzić nasz czas i pieniądze. Dlaczego „prawie”? Ponieważ dość często zdarza się, że po otwarciu dostarczonej przez kuriera paczki mimowolnie podnosi się nam ciśnienie. Zamówiony towar dociera uszkodzony, zniszczony, pognieciony i praktycznie nie nadaje się do sprzedaży. Co robić w takiej sytuacji? Kto ponosi za to odpowiedzialność? I jak skutecznie dochodzić swoich roszczeń, aby uniknąć strat finansowych?

Agnieszka Łyp-Chmielewska – adwokat, kancelaria-kynologiczna@adwokatdabrowa.eu

www.psiparagraf.pl, www.adwokatdabrowa.eu

Jedno zamówienie – dwie umowy

Każdy właściciel sklepu zoologicznego dokonuje zakupu towarów. Najczęściej zamówienia składane są za pośrednictwem internetu w hurtowni lub bezpośrednio od producenta. Mało kto jednak analizuje sposób zamówienia – wraz z umową sprzedaży, którą zawieramy na dany towar, zawieramy również odrębną umowę na dostawę towaru. Co ważne, w przypadku branży zoologicznej nie możemy mówić o umowie dostawy określonej w przepisach Kodeksu cywilnego. Między osobą zamawiającą towar a dostawcą dochodzi do zawarcia umowy przewozu. 

Umowa przewozu

Umowa przewozu jest umową nazwaną – jej definicja znajduje się w Kodeksie cywilnym w art. 774, jednakże w branży profesjonalistów zastosowanie znajdą przepisy ustawy o przewozie. To na tej podstawie działają firmy transportowe zajmujące się krajowym przewozem rzeczy. Przewóz rzeczy odbywa się na podstawie listu przewozowego.

Art. 38 [List przewozowy]

1. Nadawca składa przewoźnikowi na przesyłkę towarową list przewozowy, a jeżeli przy danym rodzaju przewozu jest to powszechnie przyjęte, w inny sposób dostarcza informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania przewozu.

2. W liście przewozowym nadawca zamieszcza:

1) nazwę i adres nadawcy, jego podpis oraz określenie placówki przewoźnika zawierającej umowę;

2) miejsce przeznaczenia przesyłki oraz nazwę i adres odbiorcy;

3) określenie rzeczy, masy, liczby sztuk przesyłki, sposobu opakowania i oznaczenia;

4) inne wskazania i oświadczenia, wymagane albo dopuszczone zgodnie z przepisami ze względu na warunki danej umowy lub sposób rozliczeń.

Należy podkreślić, że list przewozowy stanowi podstawowy dokument potwierdzający nadanie przesyłki oraz jej stan.


www.dpd.com.pl
Liczba składanych reklamacji w naszej firmie jest marginalna mimo ogromnej skali działania. DPD Polska doręcza codziennie nawet 700 tys. paczek, z których niemal wszystkie dostarczane są bezpiecznie już w pierwszej próbie. Każdemu konsumentowi korzystającemu z usług DPD Polska przysługuje prawo do reklamacji, jeśli paczka nie zostanie dostarczona w prawidłowy sposób lub ulegnie uszkodzeniu. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na stronie www.dpd.com.pl. Niezależnie od formy składania reklamacja powinna zawierać dokumenty wyszczególnione w formularzu. W przypadku zaistnienia szkody są to: protokół nadania/list przewozowy, formularz reklamacyjny wygenerowany z poziomu formularza zgłoszenia reklamacyjnego, protokół szkody spisany z kurierem, potwierdzenie wartości przesyłki. W związku ze stanem epidemii, jeżeli nie ma możliwości spisania protokołu z kurierem, można wypełnić protokół elektroniczny dostępny na www.dpd.com.pl/protokol. Po spisaniu protokołu szkody należy złożyć oficjalną reklamację, dołączając do zgłoszenia protokół elektroniczny oraz zdjęcia. Dział Reklamacji DPD Polska każdą zgłaszaną sprawę rozpatruje indywidualnie. O tym, czy reklamacja zostanie uznana, decydują okoliczności konkretnego roszczenia. Odbiorca powinien wnieść zgłoszenie w możliwie krótkim terminie po zaistnieniu zdarzenia i załączyć komplet dokumentacji. Należy pamiętać, że w procesie doręczenia najważniejszy jest jego pierwszy etap, czyli nadanie. Każda przysyłka powinna być odpowiednio zapakowana, w zależności o rodzaju przedmiotu, jego wagi, kształtu i rozmiaru, by nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Za ten etap odpowiada nadawca. Nadawca powinien także zadbać o podanie prawidłowych danych adresowych umożliwiających zlokalizowanie odbiorcy. Zgodnie z cennikiem usług DPD Polska przesyłki mogą zostać objęte dodatkową ochroną ubezpieczeniową. Dział Reklamacji każdą sprawę rozpatruje indywidulanie, a zatem jej wybór nie daje gwarancji uznania ewentualnego roszczenia. 
Biuro prasowe DPD Polska

Art. 47 [List przewozowy]

1. (uchylony)

2. Osobę, która oddaje przewoźnikowi przesyłkę do przewozu, uważa się za upoważnioną przez nadawcę do wykonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy przewozu.

3. Dowodem zawarcia umowy przewozu jest potwierdzony przez przewoźnika list przewozowy, którym może być także przekaz elektroniczny, wydruk komputerowy lub inny dokument zawierający dane określone w art. 38. Jeden egzemplarz dokumentu otrzymuje nadawca.

Dla osób zamawiających bardzo istotne jest, aby pamiętały o fakcie, że to nadawca jest zobowiązany do prawidłowego zapakowania rzeczy, tak aby nie uległy one zniszczeniu podczas przewozu. 

Art. 41 [Stan rzeczy do przewozu]

1. Nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi rzeczy w stanie umożliwiającym ich prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi w opakowaniu określonym w przepisach o normalizacji, a w razie braku przepisów w tym zakresie – w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 i 4.

Ustawa nakłada na przewoźnika obowiązek sprawdzenia prawidłowego stanu przesyłki. W przypadku gdy towar jest zapakowany w sposób nieprawidłowy może on odmówić jego przyjęcia. 

Art. 42 [Rozwinięcie]

1. Przewoźnik może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo niemających wymaganego opakowania.

2. Przewoźnik może uzależnić przyjęcie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie odpowiada warunkom określonym w art. 41 lub ze śladami uszkodzenia, od zamieszczenia przez nadawcę w liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia o stanie przesyłki.

Ustawa nakłada również liczne obowiązki na samego przewoźnika, które zostały szczegółowo określone w ustawie.


Malwina Głowacka
Dyrektor Działu Obsługi Klienta DHL Parcel
www.dhl24.com.pl
Inwestycje w nowoczesne technologie oraz ciągła rozbudowa naszej infrastruktury sprawiają, że jesteśmy w stanie świadczyć serwis na najwyższym poziomie. Jakość i terminowość doręczeń są naszym absolutnym priorytetem, a reklamacje zdarzają się sporadycznie. Ponad 99,5 proc. wszystkich naszych przesyłek jest doręczana zgodnie z oczekiwaniami klientów. Zadbaliśmy o to, żeby proces reklamacyjny był dla naszych klientów intuicyjny i prosty. Reklamację można złożyć na dwa sposoby. Najszybciej i najwygodniej jest wypełnić odpowiedni formularz na naszej stronie internetowej. Takie zgłoszenie jest automatycznie rejestrowane i trafia bezpośrednio do Działu Reklamacji. Można również przesłać dokumenty reklamacyjne na nasz adres: DHL Parcel Polska Sp. z o.o. Dział Reklamacji, ul. Targowa 35, 90-043 Łódź. Tym, co wyróżnia nas na rynku, jest bardzo krótki – 10-dniowy czas rozpatrywania zgłoszeń. Po tym czasie decyzja jest przesyłana do klienta zgodnie z jego dyspozycją – na wskazany adres korespondencyjny lub e-mail. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie, dlatego przede wszystkim należy dokładnie opisać szczegóły danego zdarzenia. Jeśli podczas odbioru przesyłki klient stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości, powinien nas o nich niezwłocznie poinformować. Może to zrobić poprzez stronę DHL24. Po takim zgłoszeniu zostanie zarejestrowana sprawa i nasz doradca pokieruje klienta w dalszych czynnościach. Okoliczności każdego nadesłanego zgłoszenia zawsze są wnikliwie sprawdzane oraz analizowane – na tej podstawie podejmowane są decyzje o ich uznaniu lub odrzuceniu. Przy nadawaniu przesyłki najważniejsze są dwie sprawy: podanie kompletnych danych nadawcy i odbiorcy oraz prawidłowe opakowanie. Jeśli zawartość jest delikatna i wymaga szczególnych warunków transportu, kurier powinien zostać o tym poinformowany. Może wtedy doradzić, jak dodatkowo oznaczyć przesyłkę. Każda paczka jest dla nas bardzo ważna i traktowana z należytą starannością. Mamy wiele procedur, dzięki którym towary cenne i delikatne są procesowane z jeszcze większą troską i uwagą, co zapewnia im właściwe bezpieczeństwo. Oferujemy również wiele rodzajów i formatów opakowań (pudełka, koperty, foliopaki). Ponadto nasi klienci mogą skorzystać z ubezpieczenia, które zapewnia przesyłkom dodatkową ochronę finansową przed utratą lub zniszczeniem. 

Art. 49 [Obowiązki przewoźnika]

1. Przewoźnik jest obowiązany przewieźć przesyłkę w oznaczonym terminie.

2. Jeżeli nie zachodzi wina przewoźnika, termin przewozu przesyłki przedłuża się o okres jej zatrzymania z powodu:

1) sprawdzenia, w którego wyniku stwierdzono niezgodność z danymi z listu przewozowego, albo niezachowania przepisów dotyczących rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych;

2) wykonywania czynności wymaganych w przepisach szczególnych;

3) zmiany umowy przewozu albo przeszkody w przewozie lub wydaniu przesyłki;

4) przeładowania lub konieczności poprawienia załadowania;

5) wykonywania szczególnych czynności dotyczących przesyłki;

6) ograniczeń wprowadzonych na podstawie art. 8.

3. Jeżeli przewoźnik nie wykonuje przewozów w dni wolne od pracy, bieg terminu przewozu zawiesza się na te dni.

4. Przyczynę i czas przedłużenia oraz zawieszenia biegu terminu przewozu przewoźnik jest obowiązany wskazać w liście przewozowym.

5. Jeżeli termin przewozu upływa w godzinach, w których punkt odprawy przewoźnika nie jest otwarty dla czynności ekspedycyjnych, zakończenie terminu następuje po upływie dwóch godzin od najbliższego otwarcia punktu dla tych czynności.

6. Jeżeli termin przewozu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy, zakończenie terminu następuje o tej samej godzinie najbliższego dnia roboczego, chyba że przewoźnik dokonuje czynności ekspedycyjnych również w dniu ustawowo wolnym od pracy.

7. Termin przewozu przesyłki jest zachowany, jeżeli przed jego upływem przewoźnik:

1) zawiadomił odbiorcę o nadejściu przesyłki, która ma być wydana w punkcie odprawy, i przygotował ją do odbioru bądź tylko przygotował ją do odbioru, jeżeli nie był obowiązany do zawiadomienia;

2) pozostawił do rozporządzenia odbiorcy przesyłkę, która ma być wydana poza punktem odprawy.

8. (uchylony)

Art. 50 [Nadejście przesyłki]

1. O nadejściu przesyłki do miejsca przeznaczenia przewoźnik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić odbiorcę (awizacja), chyba że przesyłkę dostarczył do lokalu odbiorcy lub na jego bocznicę bądź odbiorca zrzekł się na piśmie zawiadomienia. W zawiadomieniu określa się datę i godzinę przygotowania przesyłki do odbioru.

2. Na żądanie odbiorcy przewoźnik może dokonać wstępnego zawiadomienia o spodziewanym terminie dostarczenia przesyłki (przedawizacja).

3. (uchylony)

Skoro już wiemy, w jaki sposób zostaje nadana przesyłka od strony prawnej, należy przeanalizować obowiązki odbiorcy, czyli sklepu zoologicznego. 

Po pierwsze, w momencie dostarczenia przesyłki do sklepu konieczne są jej szczegółowe oględziny. Najlepiej dokonać ich w obecności kuriera, który powinien sporządzić stosowny protokół. Jeśli widzimy, że paczka jest uszkodzona, pogięta itp., od razu powinniśmy sporządzić protokół szkody! Przy kurierze powinniśmy również otworzyć przesyłkę, aby sprawdzić stan towaru. W przypadku 

braku przeprowadzenia tych czynności bardzo trudne będzie wykazanie, że otrzymaliśmy towar, który był uszkodzony.


Joanna Żulicka
Sklep Megazoologiczny.pl
Jakie są typowe problemy z przesyłkami kurierskimi? Do najczęstszych z nich należy sytuacja, gdy kurier przywozi dostawę i zostawia ją byle gdzie, twierdząc, że ma obowiązek dostarczyć ją jedynie „pod adres sklepu”, co oczywiście można interpretować dość dowolnie (czy jest to wewnątrz sklepu, czy też na ulicy, w deszczu, pośrodku chodnika czy też tarasując klientom wejście do sklepu). Ostatnio miałam sytuację, że kurier postawił paletę na parkingu nienależącym do sklepu, po czym odjechał. Byłam w tym dniu sama w sklepie, a to była paleta karm na parkingu, który od chodnika i dojścia do sklepu odgraniczony jest wysokim krawężnikiem. Nie tylko zachował się bardzo nieuprzejmie, lecz także wbrew przepisom, zostawiając mnie z nie lada problemem. Bywa też, że doręczyciel nie czeka na odbiór towarów i oszacowanie ewentualnych uszkodzeń, a wiele firm nie przyjmuje reklamacji, jeśli przesyłka została ruszona przez sklep po odjeździe kuriera. Zdarza się też, że kurier nie rozlicza europalet, o których zwrot potem firmy spedycyjne się ubiegają. Do nagminnych problemów należą też trudności komunikacyjne podczas rozmów z kurierem przez telefon.
Problemy z dostawami sygnalizują też klienci sklepów internetowych. Przesyłki, mimo bardzo starannego zapakowania, są niszczone w transporcie (pomimo naklejek w rodzaju „nie rzucać”, „uwaga, kruche” itp.). Do tego bywa, że klient zostaje pozbawiony możliwości odbioru paczki, którą znajduje np. przerzuconą przez płot. Znam też z autopsji sytuację, gdy kurier sfałszował podpis klienta pod dokumentem odbioru. Do nagminnych sytuacji należą również kłopoty z wyegzekwowaniem, a nawet z samym złożeniem reklamacji.

Art. 65 [Odpowiedzialność przewoźnika]

1. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności określonej w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Dowód, że szkoda lub przekroczenie terminu przewozu przesyłki wynikło z jednej z wymienionych okoliczności, ciąży na przewoźniku.

3. Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności określonej w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstały co najmniej z jednej z następujących przyczyn:

1) nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez nadawcę tych warunków;

2) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości;

3) szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości;

4) ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez nadawcę lub odbiorcę;

5) przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.

4. Jeżeli przewoźnik na podstawie okoliczności danego wypadku wykaże, że utrata, ubytek lub uszkodzenie mogły powstać wskutek co najmniej jednej z przyczyn określonych w ust. 3, domniemywa się, że szkoda z nich wynikła.

Art. 66 [Brak odpowiedzialności przewoźnika]

1. Przewoźnik nie odpowiada za ubytek przesyłki, której masy i liczby sztuk nie sprawdził przy nadaniu, jeżeli dostarczy ją bez śladu naruszenia, a w razie przewozu w zamkniętym środku transportowym – również z nienaruszonymi plombami nadawcy, chyba że osoba uprawniona udowodni, że szkoda powstała w czasie od przyjęcia przesyłki do przewozu aż do jej wydania.

2. Jeżeli przesyłka nadeszła do miejsca przeznaczenia w pojemniku transportowym, nienaruszonym, zamkniętym przez nadawcę i z nienaruszonymi, założonymi przez niego plombami, domniemywa się, że szkoda nie nastąpiła w czasie przewozu.

Art. 74 [Protokolarny stan przesyłki]

1. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

2. Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności uprawnionego, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo nie zgłosi się on w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.

3. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

4. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu.

5. Jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie uprawnionego, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez przewoźnika, uprawniony ponosi opłaty określone w taryfie.

6. W razie trudności w ustaleniu danych dotyczących czasu, rodzaju, rozmiarów lub przyczyny szkody, dane te określa rzeczoznawca powołany przez przewoźnika w porozumieniu z uprawnionym.

Należy również pamiętać o swoich uprawnieniach i możliwości dochodzenia roszczenia z tytułu uszkodzonego towaru na podstawie ustawy przewozowej. 

Art. 75 [Droga sądowa]

1. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, przewoźnikowi zaś – po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty.

2. Reklamacje lub wezwanie do zapłaty uważa się za bezskuteczne, jeżeli dłużnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji lub wezwania do zapłaty.

3. Roszczenia przeciwko przewoźnikowi przysługują:

1) z tytułu umowy przewozu osób, zabieranych przez nie rzeczy oraz z tytułu umowy przewozu przesyłek bagażowych – podróżnemu, a przy przewozie grupowym – organizatorowi i uczestnikom, z tym że:

a) organizator jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu grupowego, umowy o przewóz przesyłki bagażowej 

(art. 32), jak również roszczeń o różnicę należności, z wyjątkiem roszczeń przysługujących uczestnikowi (lit. b),

b) uczestnik jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu szkód, różnicy należności w związku z przewozem zabranych przez siebie rzeczy oraz indywidualnie zawartej umowy przewozu przesyłki bagażowej;

2) z tytułu umowy przewozu przesyłek towarowych:

a) o zwrot należności lub jej części – nadawcy lub odbiorcy zależnie od tego, który z nich dokonał zapłaty,

b) o inne roszczenia z tytułu umowy przewozu – nadawcy lub odbiorcy zależnie od tego, któremu z nich przysługuje prawo rozporządzania przesyłką;

3) z tytułu innych stosunków prawnych określonych w ustawie lub przepisach wydanych w jej wykonaniu – podmiotowi takiego stosunku.

Art. 76 [Wygaśnięcie roszczeń] 

Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;

2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Art. 77 [Przedawnienie roszczeń]

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku.

2. Roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki, przedawniają się z upływem 2 miesięcy od dnia wydania przesyłki.

3. Przedawnienie biegnie dla roszczeń z tytułu:

1) utraty przesyłki – od dnia, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą;

2) ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu – od dnia wydania przesyłki;

3) szkód niedających się z zewnątrz zauważyć – od dnia protokolarnego ustalenia szkody;

4) zapłaty lub zwrotu należności – od dnia zapłaty, a gdy jej nie było – od dnia, w którym powinna była nastąpić;

5) niedoboru lub nadwyżki przy likwidacji przesyłek – od dnia dokonania likwidacji;

6) innych zdarzeń prawnych – od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

4. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty.

Mam nadzieję, że – po zapoznaniu się z powyższymi wytycznymi – nikt z Państwa nie będzie musiał korzystać z drogi sądowej 🙂 .