Regulamin Konkursu „KUCHNIA PUPILA”

1. Organizatorem Konkursu „Kuchnia Pupila” jest firma Fidelis Press Sp. z o.o. z siedzibą w Dawidach Bankowych, przy ul. Bankowej 11a/2, wydawca magazynu ZooBranża.

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem profilu Organizatora na stronie internetowej www.facebook.com/Zoobranza.

3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczestników.

5. Przebiegiem konkursu kieruje Jury redakcji,

6. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 9.10.2015, a zakończy się dnia 15.10.2015 do godz.22.00

7. Ogłoszenie wyników nastąpi 17.10.2015.

8. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są dostarczyć organizatorowi dane teleadresowe niezbędne do wysyłki nagród.

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych.

10. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

11. Uczestnik zamieszcza jedną fotografię konkursową w komentarzu posta konkursowego.

Fotografia w tematyce konkursu – „Kuchnia pupila”, koncepcja dowolna (pełna miska jedzenia, przygotowanie posiłku dla zwierzaka, razem w kuchni itp.).

12. Z chwilą nadesłania pracy konkursowej autor wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie jej treści we wszystkich mediach należących do organizatora konkursu firmy Fidelis Press Sp. z o.o. oraz na stronach internetowych, w magazynie ZooBranża i innych materiałach marketingowych sponsora.

13. Udział w konkursie „Kuchnia Pupila” mogą wziąć tylko osoby, które ,,lubią” Fan Page ZOOBRANŻA na Facebooku.

14. Uczestnicy mogą zapraszać znajomych do oceniania swoich zdjęć oraz oceniać zdjęcia innych osób. Głosy na zdjęcia można oddać klikając na symbol „Lubię to”.

15. Organizator przewiduje 2 zestawy nagród.  

16. I nagrodę przyznaje jury redakcji, II nagrodę „Publiczności” otrzymuje ten uczestnik, którego zdjęcie zdobędzie największą liczbę polubień.

17. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

18. Nagrodą będzie zapas karmy suchej i mokrej dla zwierzaka od sponsorów – marek CANIVERA i DOLINA NOTECI.

19. Nagrody przesłane zostaną laureatom w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

20. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

21. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

22. O przyznaniu nagrody Uczestnicy będą informowani przez Organizatora poprzez wiadomość wysłaną drogą mailową.

23. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.


Polityka prywatności

1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

2. Organizator, jako administrator danych osobowych Uczestników Konkursu oświadcza, iż dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu Konkursu oraz podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie.
sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami.

Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.