Gospodarka o obiegu zamkniętym – cyrkularna – to jedno z podwalin działań prośrodowiskowych. Ważna jest ograniczanie ilości odpadów i marnotrawstwa żywności. Duży potencjał w tych obszarach widzi się w hodowli owadów gospodarskich. Trwają badania nad wykorzystaniem larm czarnej muchy BSF do przerabiania odpadów organicznych, w tym zawierających mikroplastik. Dotychczas odpady przetwarzane są na biogaz. W najnowszej pracy grupy naukowców z Belgii i Japonii sprawdzano czy  obecność (mikro)plastików i powiązanych dodatków może powodować zagrożenie chemiczne w przypadku zastosowań larw jako paszy. W związku z tym zbadano bioakumulację i biotransformację dwóch związków DINP i  DEHT u larw BSF hodowanych na odpadach spożywczych zanieczyszczonych (mikro)plastikami z polichlorku winylu (PVC). Wyniki wykazały, że  larwy BSF można potencjalnie bezpiecznie wykorzystać w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Larwy BSF posiadają zdolność pobierania  dodatkowych plastyfikatorów oraz w pewnym stopniu ich biotransformacji i wydalania, ograniczając w ten sposób ich akumulację w biomasie larw, a w biotransformację mogą być zaangażowane drobnoustroje.

pełen tekst artykułu: DOI: Bioaccumulation and biotransformation of plasticisers diisononyl phthalate and di(2-ethylhexyl) terephthalate in black soldier fly larvae reared on (micro)plastic-contaminated food waste (oaepublish.com)